ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ COLOM & VIETA

Το δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης των Colom & Vieta (2006) έχει δημιουργηθεί για την ενδυνάμωση ατόμων με διάγνωση ΔΔ και βασίζεται στο ολιστικό μοντέλο προσέγγισης των χρόνιων νευρο-βιολογικών νόσων. Αφορά ένα εύκολα κατανοητό και αποδεκτό πρόγραμμα παροχής γνώσης για τους πάσχοντες από ΔΔ.

Στόχος του προγράμματος είναι να μπορέσουν οι πάσχοντες να παρακολουθούν οι ίδιοι την κλινική πορεία της νόσου τους και να αυτό-διαχειρίζονται τα συμπτώματα τους. Επίσης έμφαση δίνεται στη σπουδαιότητα της λήψης της φαρμακοθεραπείας.

Το μοντέλο αυτό είναι βασισμένο στη γενικότερη φιλοσοφία της διαδραστικής εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο μοντέλο παροχής γνώσης και μάθησης κατάλληλο για ενήλικα άτομα.

Η εφαρμογή της εκπαίδευσης βάσει του μοντέλου σε ομαδικό επίπεδο δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες όχι μόνο να λάβουν γνώση από τον εκπαιδευτή αλλά παράλληλα επιτρέπει να μάθει ο ένας από τον άλλο, δεδομένου η μεμονωμένη παρεχόμενη πληροφορία δεν είναι επαρκής μέθοδος για την επίτευξη αλλαγών στη συμπεριφορά (Colom & Vieta 2006).

Συνολικά, κύριος στόχος της εκπαίδευσης κατά Colom&Vieta (2006) είναι η παροχή γνώσης για την ενίσχυση του γνωστικού υπόβαθρου των πασχόντων για την νόσο τους και κατ΄ επέκταση την ορθή εφαρμογή της φαρμακοθεραπείας και έγκαιρο εντοπισμό και διαχείριση πρώιμων συμπτωμάτων υποτροπής νόσου.

Επιπλέον στόχοι της εκπαίδευσης αποτελούν η διαχείριση στρες, η μείωση συχνότητας χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών, ο έλεγχος της αυτοκτονικής συμπεριφοράς και η βελτίωση συνολικά του τρόπου ζωής των πασχόντων. Το πρόγραμμα παρέχεται σε ένα φιλικό για τους πάσχοντες περιβάλλον επιτρέποντας την αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων.